GAM Holding nổi lên như một người tiên phong đưa tay ra giúp đỡ cho Terra và hệ sinh thái đang vất vưởng của nó. Sau cú rơi tự ...